THAI | ENG  
 
 
   
   
 
 

 

 

เนื่องจาก บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ฟ้อง นาย ปรัชญา คงทวีเลิศ ในกรณีลักลอบนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้จดสิทธิบัตรของตนเองในประเทศอเมริกาและในประเทศมาเลเซีย นายปรัชญา คงทวีเลิศ ได้ยอมความแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน (ตามเอกสารที่แนบ)

หากท่านผู้ใด ยังพบหรือ ได้รับทราบการอ้างสิทธิของ นาย ปรัชญา คงทวีเลิศ หรือ ของบริษัท และหรือ พนักงานจำหน่ายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายปรัชญา คงทวีเลิศ ตลอดจนให้ร้ายต่อผลิตภัณฑ์ Operation BIM ขอให้ท่านกรุณารวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้ บริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อทำการฟ้องร้องต่อไป และเมื่อมีการตกลงยอมความแล้ว บริษัทฯ จะมอบเงินชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้รับ ให้แก่ผู้แจ้งเรื่องให้บริษัทฯ รับทราบ

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ ที่นี้ด้วย